Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 23/08/2011 - 16:7

Thủ tục và hồ sơ chuẩn bị cho đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ
Với đề tài/nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ có 02 lần đánh giá. Lần một gọi là đánh giá cấp cơ sở, ở Hội đồng lần một chỉ đánh giá là “Đạt” hay “Không đạt”. Lần hai gọi là đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ, trong lần đánh giá này Hội đồng sẽ cho điểm cụ thể từng nội dung.

Thủ tục và hồ sơ chuẩn bị cho đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đối với đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được quy định trong Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2011 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành bao gồm:
1. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài (xem Phụ Lục II để biết được quy định về hình thức và thứ tự trong báo cáo) và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài (kèm theo danh mục các sản phẩm), văn bằng bảo hộ kết quả nghiên cứu (nếu có);
2. Đĩa CD có lưu báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt đề tài, thông tin kết quả nghiên cứu đề tài, thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh và các sản phẩm, tài liệu của đề tài;
3. Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài;
4. Quyết định thành lập và biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở;
5. Công văn của cơ quan chủ trì đề tài/ nhiệm vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, kèm theo Danh sách giới thiệu thành viên  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ (Chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ giới thiệu từ 11 người trở lên trong đó có 03 phản biện theo Mẫu 15 Phụ lục I).

Điểm cần lưu ý trong danh sách đề xuất hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ là:
- Tối đa 03 thành viên đã tham gia đánh giá trong Hội đồng đánh giá cấp cơ sở được tham gia trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ, với yêu cầu: Chủ tịch Hội đồng và phản biện của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch hội đồng và phản biện Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ.
- Ít nhất 01 phản biện là người ngoài cơ quan chủ trì.
- Tối thiểu 04 thành viên chưa từng tham gia trong Hội đồng đánh giá cấp cơ sở.
- Có ít nhất 04 thành viên trong danh sách Hội đồng không là giảng viên, viên chức đang công tác tại cơ quan chủ trì.
Sau khi kiểm tra và hoàn thành các thủ tục theo Quy định chung, bộ phận quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của cơ quan chủ trì báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo để ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ.

                                                                                       N.T.H.Y
                                                                          Phòng Quản lý Khoa học

Số lần đọc: 5552
ban lam viec