THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ của Học viện Quản lý giáo dục năm 2021
17/03/2021 17:26
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,22 MB) | 2. Mẫu đơn cam kết(15,88 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác