THÔNG BÁO
Hướng dẫn số 24/HD-BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
09/10/2021 10:38
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Hướng dẫn số 24/HD-BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 148-CV/ĐUB của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới:
Tệp đính kèm: 1. HD 24(526,27 KB) | 2. Công văn của Đảng ủy Bộ(216,99 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác