THÔNG BÁO
Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học thường niên năm 2019 "Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục"
02/10/2019 14:24
Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên năm 2019 với chủ đề "Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục":
Tệp đính kèm: 1. Thông báo và thư mời viết bài cho Hội thảo(1,54 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác