THÔNG BÁO
Thông báo số 2: Hội thảo Khoa học Quốc gia về công tác đào tạo Sau đại học "Quản lý chất lượng Đào tạo Sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay"
28/10/2019 08:45
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về công tác đào tạo Sau đại học "Quản lý chất lượng Đào tạo Sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay".
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 2(911,99 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác