THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn cho học viên cao học khóa 22 chuyên ngành Quản lý giáo dục và các khóa 06,07 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng
24/03/2021 09:07
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học các khóa 06, 07 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và khóa 22 chuyên ngành Quản lý giáo dục:
Tệp đính kèm: 1. Khóa 22 Quản lý giáo dục(461,73 KB) | 2. Khóa 06-07 Tâm lý học lâm sàng(471,69 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác