Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên. (15/07/2011 | 16:12)
Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT/BNV-BGDĐT về việc Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Xem tất cả