Tạp chí Quản lý giáo dục (10/09/2017 | 22:40)
Tạp chí Quản lý giáo dục là ấn phẩm của Học viện Quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xuất bản những công trình nghiên cứu và các bài tổng quan trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và Khoa học Quản lý giáo dục nói riêng.
Xem tiếp
Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ nhiệm đề tài (08/01/2012 | 17:12)
Theo Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ sau khi đề xuất và tham gia đấu thầu đề tài khoa học và công nghệ thành công, đồng thời có sự góp ý của Hội đồng tuyển chọn đề tài, chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cần thực hiện một số nhiệm vụ và có những quyền hạn sau:
Xem tiếp
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội KH&CN Việt Nam (24/03/2011 | 17:13)
Ngày 09/3/2011, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã có buổi làm việc với Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng – nay là Chính phủ - nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
Xem tiếp
Đẩy mạnh Hội nhập Quốc tế về KH&CN (13/03/2011 | 17:14)
Ngày 18/ 02/2011, tại Hà Nội Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với đoàn Đại sứ của Việt Nam mới được bộ nhiệm…
Xem tiếp
Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và CBQL (01/03/2011 | 17:16)
Ngày 14 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT qui định, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
Xem tiếp
Tiếp đục ưu tiên đầu tư cho KH&CN để tạo bước đột phá (01/03/2011 | 17:15)
Trang Website của Bộ Khoa học và Công nghệ đã cập nhật nội dung cơ bản buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân với Bộ Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) về triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011 vào chiều ngày 17/02/2011 tại Hà Nội.
Xem tiếp
Quy trình xem xét cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (19/01/2011 | 17:17)
Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
Xem tiếp
"Hội đồng khoa học và đào tạo" của trường đại học trong Điều lệ mới (19/01/2011 | 17:17)
Ngày 22 tháng 9 năm 2010 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ban hành Điều lệ trường đại học. Điều lệ mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2010 và thay thế quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2003.
Xem tiếp
Một số điểm mới trong việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ (11/01/2011 | 17:18)
Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Xem tiếp
Xem tất cả