Mẫu chung dùng cho đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (28/11/2011 | 09:26)
Nhằm tạo ra sự đồng nhất chung về mặt hình thức trong việc hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục; trên cơ sở những quy định chung của Thông tư 12/2010/TT – BGDĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2010, ban hành Quy định về quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem tiếp
Trách nhiệm của chủ nghiệm đề tài, nhiệm vụ khoa học (02/11/2011 | 09:30)
Ngoài các văn bản pháp quy của Đảng và Chính phủ, các văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về hoạt động Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ngày 01 tháng 3 năm 2011, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ban hành Quyết định 61/QĐ-HVQLGD kèm theo Quy chế về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục.
Xem tiếp
Thông tư 22/2011/BGDĐT (15/06/2011 | 09:31)
Thông tư 22/2011/BGDĐT ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
Xem tiếp
Đánh giá kết quả thực hiệnđề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (07/01/2011 | 09:34)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THEO THÔNG TƯ 12/2010/BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Xem tiếp
Phiếu đề xuất và biểu mẫu báo cáo NCKH (04/01/2011 | 09:36)
Để tiện cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 như công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, Phòng Quản lý khoa học xin chuyển đến các đơn vị và cá nhân mẫu Phiếu đề xuất và Biểu mẫu trong các trang tiếp theo của bản tin này.
Xem tiếp
Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ (29/12/2010 | 09:37)
Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ.
Xem tiếp
Quy chế về nghiên cứu khoa học của Sinh viên (28/12/2010 | 09:38)
Ngày 30 tháng 3 năm 2000 Bộ Giáo Dục và Đào tạo ra Quyết định 08/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Xem tất cả