Thứ sáu, 07/01/2011 - 9:34

Đánh giá kết quả thực hiệnđề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THEO THÔNG TƯ 12/2010/BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông  tư số 12/2010/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Bộ.

Số lần đọc: 4780
Xem tất cả