Thứ tư, 29/12/2010 - 9:37

Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ
Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ.

Thông tư gồm 5 chương, được cụ thể hoá thành 35 điều liên quan đến hầu hết các vấn đề về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ  và có kèm theo các biểu mẫu cụ thể.
Chương I, có 8 điều, bao gồm những quy định yêu cầu, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí và cơ quan chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ. Đồng thời trong điều 2 cũng chỉ rõ rằng đề tài KH&CN cấp Bộ nhằm vào giải quyết các vấn đề sau: nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.
Chương II  là những quy định về xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài KH&CN cấp Bộ.
Chương III  quy định tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài KH&CN  cấp Bộ.
Chương IV quy định về đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ. Trong đó, việc đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ được tiến hành theo hai cấp: đánh giá ở cấp cơ sở và đánh giá nghiệm thu ở cấp Bộ. Mỗi cấp được tổ chức đánh giá độc lập. Và xếp loại đánh giá nghiệm thu cấp Bộ như sau: Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt; xếp loại đề tài căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên hội đồng có mặt theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm.
Chương V là khen thưởng và xử lý vi phạm.
Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng, các Viện nghiên cứu và Trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn hoặc được giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                                        N.T.K.O
                                                                                          Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 4776
Xem tất cả