Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Khoa Quản lý
- Địa chỉ: Phòng 101 nhà A2
- Điện thoại: 38649471
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://quanlygiaoduc.com.vn/
Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HVQLGD-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện Quản lý giáo dục, khoa Quản lý có nhiệm vụ sau: ....

 

 

1. Tên đơn vị: Khoa Quản lý

2. Sứ mạng và tầm nhìn

2.1. Sứ mạng: Là đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, phát triển chương trình, tài liệu, giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Chủ trì phát triển chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục đạt chuẩn và chuyên nghiệp.

2.2. Tầm nhìn: Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Khoa Quản lý của Học viện Quản lý giáo dục là nơi tập hợp các nhà khoa học đầu ngành về khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục có năng lực, khát khao cống hiến để xây dựng Khoa trở thành đơn vị làm việc chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, có uy tín cao trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

3. Chức năng, nhiệm vụ của khoa Quản lý

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-HVQLGD-TCCB ngày 30 tháng 03 năm 2018 về việc Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện Quản lý giáo dục, khoa Quản lý có nhiệm vụ sau:

 1. Triển khai đào tạo theo chương trình giáo dục Đại học mã ngành: Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;
 2. Triển khai đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;
 3. Giảng dạy các chuyên đề, học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa cho các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;
 4. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của khoa;
 5. Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực quản lý giáo dục, kinh tế giáo dục và lĩnh vực khoa học liên quan khác do Khoa là đầu mối giảng dạy;
 6. Tư vấn về nội dung chương trình, phương thức đào tạo và các vấn đề có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục theo nhu cầu của các đơn vị tổ chức ngoài Học viện;
 7. Trực tiếp quản lý và bảo quản hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;
 8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao

4. Quá trình hình thành và phát triển

4.1. Thời kỳ tiền thân

Ngày 1 tháng 10 năm 1976 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 1977 Hiệu trưởng GS Nguyễn Ngọc Quang quyết định thành lập Tổ Cán bộ giảng dạy gồm giảng viên tất cả các bộ môn.

Năm 1979 Tổ bộ môn Quản lý Trường và tổ bộ môn Quản lý Ngành ra đời.

Năm 1983 tổ bộ môn Lý luận quản lý giáo dục ra đời.

Năm 1990, do sự hợp nhất 3 đơn vị theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý giáo dục được đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo. Từ bộ môn Quản lý Trường và bộ môn Quản lý Ngành đã phát triển thành Khoa Nghiệp vụ quản lý GD-ĐT (gọi tắt là Khoa Nghiệp vụ quản lý), gồm các bộ môn:

- Bộ môn Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục

- Bộ môn Tổ chức và cán bộ giáo dục

- Bộ môn Chỉ đạo dạy học

- Bộ môn Hành chính trong quản lý giáo dục

- Bộ môn Kiểm tra và thanh tra giáo dục

Đến năm 1998, các Khoa được củng cố và sắp xếp lại. Trường có 3 khoa: Khoa Các khoa học cơ bản (gọi tắt là khoa Cơ bản); Khoa cơ sở lý luận của quản lý giáo dục và đào tạo (gọi tắt là khoa Cơ sở) và khoa Nghiệp vụ quản lý giáo dục và đào tạo (gọi tắt là khoa Nghiệp vụ). Khoa Cơ sở và Khoa Nghiệp vụ là tiền thân của khoa Quản lý hiện nay.

Trong đó, Khoa Nghiệp vụ gồm các bộ môn sau:

- Bộ môn Kế hoạch và Tài chính

- Bộ môn Chỉ đạo quá trình giáo dục - đào tạo

- Bộ môn Thanh tra, kiểm tra và tổ chức nhân sự

- Bộ môn Hành chính tổng hợp

Khoa Cơ sở gồm các bộ môn sau:

- Bộ môn Lý luận quản lý giáo dục

- Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước

- Bộ môn Hệ thống và bộ máy quản lý giáo dục

- Bộ môn Thông tin quản lý giáo dục

4.2. Thời kỳ từ 2006 đến nay

Ngày 4 tháng 3 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ quyết định số 501/QĐ-TTg thành lập Học viện Quản lý giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Giám đốc Học viện đã quyết định thành lập Khoa Quản lý (trên cơ sở Khoa Cơ sở và Khoa Nghiệp vụ), bổ nhiệm PGS.TS Hà Thế Truyền làm trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh làm phó trưởng khoa; với những Bộ môn sau:

- Bộ môn Khoa học quản lý

- Bộ môn Khoa học Hành chính

- Bộ môn Quản lý giáo dục

- Bộ môn Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

- Bộ môn Kinh tế học giáo dục

Và Bộ phận Văn phòng

            Trải qua quá trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành đội ngũ cán bộ của Khoa không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Năm 2010 khoa chỉ có 21 cán bộ giảng viên (trong đó trình độ: PGS.TS: 01; TS: 02; Th.S: 12, CN: 06) đến nay (4/2019), Khoa đã phát triển với số lượng 27 cán bộ, giảng viên (trong đó có 02 Phó giáo sư, GVCC; 08 Tiến sĩ; 10 NCS và  06 Thạc sỹ, 01 cử nhân). Nếu tính cả giảng viên kiêm nhiệm thường xuyên thì hiện nay khoa có 35 CB, GV.

Về tổ chức Đảng, khoa là 1 chi bộ độc lập, với 12 đảng viên (trong đó có 1 đảng viên dự bị). Với Ban chỉ ủy gồm 03 đồng chí, Bí thư chi bộ là đồng chí Trịnh Văn Cường.

Công đoàn bộ phận Khoa là một đơn vị cơ sở của Công đoàn Học viện, Ban chấp hành công đoàn bộ phận có 3 đồng chí, chủ tịch Công đoàn là đồng chí Trần Thị Hạnh Hiệp

Trong tiến trình phát triển, do có sự biến động về đội ngũ giảng viên, năm 2012, khoa đã tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức. Theo đó, cho đến thời điểm hiện tại ngoài bộ phận văn phòng, Khoa có 4 Bộ môn, bao gồm:

(1) Bộ môn Hành chính - Pháp luật

(2) Bộ môn Khoa học quản lý

(3) Bộ môn Khoa học Quản lý giáo dục

(4)  Bộ môn Kinh tế học Giáo dục

            Lãnh đạo khoa hiện nay có:

 1. TS. Trịnh Văn Cường, phó trưởng khoa phụ trách khoa,
 2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, phó trưởng khoa
 3. TS. Đặng thị Minh Hiền, phó trưởng khoa

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, khoa đã quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên.

Đội ngũ giảng viên của khoa 100% có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 10 giảng viên trẻ đang theo học chương trình đào tạo Tiến sỹ (09 giảng viên làm NCS trong nước và 01 giảng viên làm NCS ở Đức). Đây sẽ là đội ngũ kế cận xứng đáng, là lực lượng nòng cốt của Khoa trong những năm sắp tới và là minh chứng cho tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo Khoa trong các năm qua.

Bước phát triển quan trọng về chất còn thể hiện ở ngành đào tạo. Từ chỗ chỉ tổ chức đào tạo cử nhân 01 ngành Quản lý giáo dục. Năm 2014, khoa đã xây dựng thêm chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh tế giáo dục và đến nay đã tuyển sinh đào tạo khóa thứ 5. Khoa cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi các chương trình đào tạo từ niên chế sang hệ thống tín chỉ đúng qui định.

Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2019, khoa đã đào tạo được 12 khóa đào tạo với hơn 2.581 sinh viên ở hai ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục, trong đó có 1931 sinh viên ngành QLGD đã tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành QLGD có việc làm là 92% (theo số liệu năm 2018). Bên cạnh đào tạo đại học, Khoa cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo sau đại học của Học viện với 10 khóa đào tạo tiến sĩ Quản lý giáo dục (tổng số 82 NCS, trong đó số đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tính đến tháng 5/2019 là 11); 20 khóa đào tạo thạc sĩ Quản lý giáo dục (với tổng số 1742 học viên; trong đó số đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tính đến tháng 5/2019 là 1289 học viên).

Cùng với xây dựng chương trình đào tạo, khoa cũng quan tâm đến việc biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành QLGD và Kinh tế giáo dục, khoa Quản lý còn là đơn vị nòng cốt trong phát triển các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cho ngành. Nhiều giảng viên của Khoa là trưởng các nhóm biên soạn chương trình và tài liệu giảng dạy theo các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Và các giảng viên này cũng trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các khóa học tại Học viện và các địa phương trong cả nước (số giảng viên của Khoa tham gia thực hiện các chương trình chiếm từ 60% đến 70% số giảng viên được huy động mỗi khóa).

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều giảng viên của khoa là chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở. Trong 5 năm trở lại đây, các GV trong khoa đã và đang tham gia thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ trọng điểm, chủ trì và tham gia 2 đề tài cấp Bộ và 15 đề tài cấp cơ sở, qua nghiệm thu đều được xếp loại khá và tốt. Khoa có nhiều đề tài NCKH của sinh viên được khen thưởng cấp Học viện và cấp Bộ.

Khoa cũng đã tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, seminar góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên.

Các cán bộ, giảng viên của Khoa cũng tích cực tham gia viết bài và báo cáo tham luận tại các hội thảo, hội nghị quốc tế do Học viện tổ chức, cụ thể:

Năm 2015, khoa đã có 10 GV có bài viết tham gia hội nghị quốc tế theo chủ đề: "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay".

Năm 2016, khoa đã có 17 GV có bài viết tham gia hội nghị quốc tế theo chủ đề: “Phát triển năng lực nghề nghiệp cho Giảng viên và Cán bộ QLGD: Xu hướng Việt Nam và thế giới”

Năm 2017, khoa đã có 11 GV có bài viết tham gia hội nghị quốc tế theo chủ đề: “Phát triển năng lực CBQL giáo dục VN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Năm 2018, khoa đã có 14 GV có bài viết tham gia hội nghị quốc tế theo chủ đề: “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD trong bối cảnh Việt Nam hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới”.

Trong chặng đường hơn 40 năm qua, Khoa đã không ngừng phát triển và có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của Học viện. Theo kết quả đánh giá hàng năm, cán bộ giảng viên của Khoa luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 100% đạt lao động tiên tiến, trong đó 14-15% đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 3% đạt chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

Từ năm 2010 đến năm 2018 Khoa liên tục được Giám đốc Học viện tặng Giấy khen Tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về Tập thể Lao động xuất sắc.

Tập thể cán bộ, giảng viên trong Khoa đã xây dựng được một khối đoàn kết, nhất trí, tạo nền tảng quan trọng để trên đó các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học không ngừng phát triển. Đó chính là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Khoa trên con đường phát triển và hội nhập.

5. Định hướng phát triển của Khoa Quản lý trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Một là, xây dựng đội ngũ và kiện toàn bộ máy của khoa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu đảm bảo cơ cấu giảng viên theo tỷ lệ hạng 1: hạng 2 = 20:80; Bổ sung lực lượng giảng viên cho các bộ môn đảm bảo cơ cấu chuyên môn theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khi một số giảng viên nghỉ chế độ;

Hai là, tiếp tục tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng 2 ngành cử nhân là Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục; Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo cử nhân Hành chính giáo dục; đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản trị trường học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành trong giai đoạn mới; Chủ trì các hoạt động chuyên môn trong tổ chức đào tạo thạc sỹ chuyên ngành QLGD, các chuyên ngành mới khi được phép và tiến sỹ chuyên ngành QLGD.

Ba là, tổ chức nghiên cứu thực tế, thẩm định bài soạn, đảm bảo mỗi giảng viên tham gia giảng dạy được ở nhiều học phần phù hợp, trên nhiều đối tượng khác nhau. Chỉ đạo giảng viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.

Bốn là, xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học, tập trung phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết số 29 NQ/TW của Đảng và đề án phát triển Giáo dục của Ngành. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học có sự tham gia của giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Duy trì tốt các sinh hoạt khoa học thường kỳ để trao đổi học thuật, tìm kiếm ý tưởng, tham mưu tích cực cho ngành trong hoạch định chính sách và phát triển hệ thống giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập; Đảm bảo mỗi giảng viên đều có bài viết khoa học đăng trên các Tạp chí Quản lý giáo dục và các Tạp chí khoa học khác của ngành hàng năm; phấn đấu có giảng viên đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế.

Năm là, tham gia phát triển các chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, xây dựng chương trình đào tạo cử nhân "Quản lý hành chính giáo dục" trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội

Sáu là, phát triển đội ngũ GV bồi dưỡng CBQLGD và bồi dưỡng CBQLGD nòng cốt để thực hiện việc bồi dưỡng cho CBQL các trường phổ thông theo yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới;

Bảy là, tham gia tích cực nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ GV trẻ, phấn đấu đội ngũ GV dưới tuổi 40 phải đạt trình độ ngoại ngữ TOEFL 5.0 hoặc tương đương; đảm bảo 100% cán bộ giảng viên có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ;

Tám là, đẩy mạnh hoạt động marketing và truyền thông về các hoạt động của Khoa, góp phần xây dựng uy tín của Học viện;

Chín là, tích cực tham gia các hoạt động do Học viện và các Đoàn thể tổ chức

Mười là, quan tâm các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức trong khoa, giữ gìn truyền thống đoàn kết, xây dựng khoa thành tập thể lao động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm - Sáng tạo".

 

Lãnh đạo khoa:

+ Phó trưởng khoa Phụ trách: TS. Trịnh Văn Cường

SĐT: 0913.288.225                   Email: trinhanhcuong@gmail.com

+ Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

SĐT: 0988.719.787                   Email: hanhbang@gmail.com

          + Phó trưởng khoa: TS. Đặng Thị Minh Hiền

SĐT: 0983.979.588                   Email: dtmhien.qlgd@gmail.com

Văn phòng khoa:

          + Nguyễn Thị Hoan  

SĐT: 0349.832.372                   Email: hoannt279@gmail.com

+ Nguyễn Thị Huyền Trang

SĐT: 0915.481.058                   Email: huyentrang.naem@gmail.com

Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Hành chính và Pháp luật

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Giảng viên cơ hữu

 

 

1

Nguyễn Thu Hằng

Phó trưởng Bộ môn phụ trách

Lý lịch khoa học

2

Thái Vân Hà

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

 

1

Đào Thị Ngọc Ánh

Phó phòng TCCB

Lý lịch khoa học

2

Phan Hồng  Dương

Trưởng phòng ĐBCLGD

Lý lịch khoa học

3

Lê Thành Kiên

Trưởng phòng TCCB

Lý lịch khoa học

Bộ môn Khoa học Quản lý

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Giảng viên cơ hữu

 

 

1

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Trưởng Bộ môn

Phó trưởng Khoa

Lý lịch khoa học

2

Lê Vũ Hà

Giảng viên

Lý lịch khoa học

3

Ngô Viết Sơn

Giảng viên

Lý lịch khoa học

4

Đậu Thị Hồng Thắm

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

 

5

Đặng Thị Kim Dung

Phó phòng ĐBCLGD

Lý lịch khoa học

Bộ môn Khoa học Quản lý Giáo dục

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Giảng viên cơ hữu

 

 

1

Phạm Ngọc Long

Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

2

Nguyễn Liên Châu

Giảng viên

Lý lịch khoa học

3

Nguyễn Diệu Cúc

Giảng viên

Lý lịch khoa học

4

Trịnh Văn Cường

Phó trưởng khoa phụ trách

Lý lịch khoa học

5

Phạm Xuân Hùng

Giảng viên

Lý lịch khoa học

6

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Lý lịch khoa học

7

Nguyễn Chung Bảo Nguyên

Giảng viên

Lý lịch khoa học

8

Trần Thị Thơm

Giảng viên

Lý lịch khoa học

9

Trần Thị Thịnh

Giảng viên

Lý lịch khoa học

10

Nguyễn Thành Vinh

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

 

1

Trần Hữu Hoan

Phó giám đốc Học viện

Lý lịch khoa học

2

Lê Thị Ngọc Thúy

Trưởng phòng QLKH

Lý lịch khoa học

Bộ môn Kinh tế học giáo dục

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Giảng viên cơ hữu

 

 

1

Đặng Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

Lý lịch khoa học

2

Nguyễn Công Giáp

Giảng viên

Lý lịch khoa học

3

Trương Thị Phương Dung

Giảng viên

Lý lịch khoa học

4

Trương Thị Thuý Hằng

Giảng viên

Lý lịch khoa học

5

Đặng Thị Minh Hiền

Phó trưởng khoa

Lý lịch khoa học

6

Trần Thị Hạnh Hiệp

Giảng viên

Lý lịch khoa học

7

Nguyễn Minh Huyền

Giảng viên

Lý lịch khoa học

8

Phạm  Hoàng  Khánh Linh

Giảng viên

Lý lịch khoa học

9

Nguyễn Thanh Thủy

Giảng viên

Lý lịch khoa học

Giảng viên kiêm nhiệm

 

 

1

Phạm Quang Trung

Giám đốc học viện

Lý lịch khoa học

2

Kim Mạnh Tuấn

Phó chánh văn phòng ETEP học viện

Lý lịch khoa học

 

 

 
ban lam viec