Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Trung tâm BDNG và CBQL
- Địa chỉ: Phòng 306 nhà A1
- Điện thoại: 38641778
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: PGS.TS Phạm Quang Trình

Phó Giám đốc: TS. Vũ Duy Hiền

Phó Giám đốc: ThS. Vũ Thị Hằng Nga

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc bồi dưỡng, liên kết bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, kế hoạch bồi dưỡng dài hạn theo chỉ tiêu và nhu cầu

b) Phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và quản lý học viên khối bồi dưỡng

c) Chủ trì việc phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng của Học viện

d) Trực tiếp quản lý và thực hiện các quy định cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho những người học được công nhận hoàn thành khóa học của Học viện

e) Đề xuất ý kiến và làm đầu mối phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu các cơ sở giáo dục.
 

 
ban lam viec