Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Phòng Quản lý khoa học
- Địa chỉ: Phòng 404 nhà A1
- Điện thoại: 38643501
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo phòng:

Trưởng Phòng: TS. Lê Thị Ngọc Thúy

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc khoa học, công nghệ và môi trường.

Nhiệm vụ:

a) Trực tiếp thực hiện các kế hoạch và điều phối thực hiện kinh phí khoa học – công nghệ.

b) Chủ trì việc phối hợp quản lý hoạt động NCKH của viên chức, học viên và sinh viên trong Học viện;

c) Đề xuất ý kiến và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và bảo hộ lao động;

d) Xây dựng và triển khai thực hiện các Dự án đầu tư năng lực nghiên cứu, sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và môi trường

e) Phối hợp với phòng HTQT&PTDA để thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH&CN (Nghị định thư, ODA, nguồn vốn hợp tác quốc tế khác);

g) Làm đầu mối triển khai ứng dụng và giám sát các hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện;

h) Chủ trì trong việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học và hoạt động khoa học của viên chức, học viên và sinh viên;

i) Làm đầu mối tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện;

k) Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Phòng.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 
ban lam viec