Thứ năm, 31/07/2014 - 11:40

Cơ cấu tổ chức của Học viện Quản lý giáo dục

 1. Ban Giám đốc
 2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ

 1. Đảng bộ
 2. Công đoàn
 3. Đoàn Thanh niên CS HCM
 4. Hội Cựu Chiến binh
 5. Hội Cựu Giáo chức
 6. Hội Sinh viên

CÁC PHÒNG, BAN, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

 1. Văn Phòng Học viện
 2. Phòng Tổ chức Cán bộ
 3. Phòng Thanh tra và Pháp chế
 4. Phòng Kế hoạch-Tài chính
 5. Phòng Đào tạo
 6. Phòng Quản lý Khoa học
 7. Phòng Hợp tác quốc tế và phát triển dự án
 8. Phòng Quản trị - Thiết bị
 9. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
 10. Phòng Công tác học sinh, sinh viên
 11. Ban Xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

 1. Khoa Cơ bản
 2. Khoa Quản lý
 3. Khoa Giáo dục
 4. Khoa Công nghệ thông tin

CÁC TRUNG TÂM

 1. Trung tâm Công nghệ Thông tin
 2. Trung tâm Đào tạo chất lượng cao Việt Nam - Singapore
 3. Trung tâm Đào tạo Sau đại học-Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL
 4. Trung tâm Thông tin Thư viện
 5. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ học đường

VIỆN NGHIÊN CỨU- TẠP CHÍ

 1. Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục
 2. Tạp chí Quản lý giáo dục
Số lần đọc: 11901
Các bài đã đăng
Trang 1/1