Thứ năm, 31/12/2020 - 9:10

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện Quản lý giáo dục

Sứ mạng

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tư vấn về quản lý giáo dục, cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực có chất lượng cao trong và ngoài ngành giáo dục, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

            Tầm nhìn

Học viện Quản lý giáo dục phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành với ưu thế cốt lõi là quản lý giáo dục và các ngành có liên quan mật thiết với giáo dục; hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng hiện đại của Việt Nam và thế giới.

    Giá trị cốt lõi:

                                                                      Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hợp tác 

Số lần đọc: 1119
Trang 1/1
Xem tất cả