Thứ tư, 09/01/2019 - 16:34

Sứ mạng, tầm nhìn và những giá trị cốt lõi của Học viện Quản lý giáo dục

Sứ mạng: Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quản lý giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực lãnh đạo và quản lý giáo dục chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục. 


Tầm nhìn: Đến năm 2030, Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đạt các tiêu chuẩn cao về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức ngang tầm các quốc gia trong khu vực, tham chiếu các chuẩn quốc tế.


Giá trị cốt lõi:   

                  Trách nhiệm - Chuyên nghiệp – Hợp tác  

Chính sách chất lượng:

  1.  Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm cốt lõi.
  2. Thực hiện trách nhiệm xã hội trong tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.
  3. Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  4. Xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể, phát huy tiềm năng và sự cống hiến của mọi cá nhân.
  5.  Định kỳ xem xét, cải tiến các quy trình quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.
  6. Không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu chung : Xây dựng Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) trở thành một trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến, có môi trường mở về tri thức, gắn nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng với phục vụ cộng đồng, có quan hệ quốc tế rộng rãi, giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và tư vấn chính sách, cải cách giáo dục.


Chiến lược phát triển
1. Chiến lược phát triển đào tạo
2. Chiến lược bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD
3. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ
4. Chiến lược hợp tác quốc tế
5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
6. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật
7. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin
8. Công tác sinh viên
9. Đánh giá và kiểm định chất lượng Học viện
10. Xây dựng môi trường học tập của Học viện
11. Nguồn lực tài chính và tiền lương

Số lần đọc: 23999
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Xem tất cả