Thứ hai, 01/01/1900 - 0:0

Thông tin Đào tạo Đại học và Sau đại học

1. Đào tạo đại học

     Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đổi mới quản lý giáo dục và phát triển hệ thống giáo dục.

 • * Hình thức đào tạo:
  • Hiện nay tại Học viện Quản lý giáo dục đang đào tạo theo các loại hình: chính quy, vừa học vừa làm, thực hiện đào tạo theo hình thức niên chế và đang dần chuyển sang hệ thống tín chỉ.
 • * Mục tiêu đào tạo

              Trang bị cho người học:

 • -> Kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành đào tạo;
 • -> Kỹ năng áp dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn;
 • -> Năng lực làm việc độc lập;
 • -> Năng lực nghiên cứu, tự học và sáng tạo.
 • *  Chương trình đào tạo cử nhân:
  • -> Cử nhân Quản lý giáo dục
  • -> Cử nhân Công nghệ thông tin
  • -> Cử nhân Tâm lý học giáo dục
  • -> Cử nhân Giáo dục học
  • -> Cử nhân Kinh tế giáo dục
 • Chương trình đào tạo liên thông:
  • -> Cử nhân Quản lý giáo dục
  • -> Cử nhân Công nghệ thông tin

2. Đào tạo sau đại học

    Học viện Quản lý giáo dục có trên 20 năm kinh nghiệm đào tạo thạc sỹ liên kết với các trường đại học trong nước. Sau khi được thành lập lại (2006), Học viện đã đào tạo được 10 khóa Thạc sỹ với gần 800 học viên tốt nghiệp  ( trong đó có 17 lưu học sinh Lào). Với năng lực hiện có, hàng năm, Học viện có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo từ 200 đến 300 học viên thạc sỹ. Năm 2013, Học viện đã tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ Quản lý giáo dục.

Chương trình đào tạo sau đại học:

 • -> Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 • -> Tiến sỹ Quản lý giáo dục
 • -> Các khóa bồi dưỡng sau đại học
Số lần đọc: 36237
Trang 1/4
Xem tất cả