Thứ sáu, 21/03/2014 - 17:20

Chương trình hợp tác với Lào năm 2014-2015
Ngày 7/3/2014, Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 1055/BGDĐT-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung:

“Căn cứ Điểm 4 Điều 04 về hợp tác Giáo dục – Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kĩ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2014 đã kí kết. Bộ GD-ĐT xin được bổ sung một số hoạt động thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020” chưa được thông báo trong Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn viên trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (Phụ lục 01 của Hiệp định) cần được triển khai trong năm 2014 như sau:
1. ..
2. Dự án Tăng cường năng lực Học viện Quản lý giáo dục Lào: Tổng dự toán kinh phí 5 tỷ đồng (kèm theo bản dự toán kinh phí 2,8 tỷ đồng thực hiện trong năm 2014).
3. …
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xem xét bổ sung kinh phí từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn hỗ trợ hợp tác với Lào để thực hiện các chương trình, dự án nêu trên…”.

Nội dung chi tiết đính kèm.

Phòng HTQT&PTDA

Số lần đọc: 9375