ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục”

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Quản lý hoạt động thực tập cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục”,   mã số: C2022-29.03 do TS. Phạm Ngọc Long làm chủ nhiệm.

Buổi đánh giá diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Hữu Hoan – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng theo quyết định, các thành viên của nhóm nghiên cứu.

Hoạt động thực tập không chỉ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo mà còn là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, hiểu rõ về thế giới việc làm, hình thành lòng yêu nghề và thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Hoạt động thực tập đem lại nhiều lợi ích cho cả phía cơ sở giáo dục đại học và cơ sở thực tập, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thế giới học thuật và thế giới nghề nghiệp.

Vì vậy, quản lý hoạt động thực tập của sinh viên Học viện nói chung và sinh viên ngành Quản lý giáo dục nói riêng giúp cho học viện, khoa quản lý sẽ nâng cao chất lượng thực tập, đồng thời quảng bá được thương hiệu của học viện và tạo cơ hội đầu ra cho sinh viên ngành quản lý giáo dục.