Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Quang Dũng

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học Việt Nam

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Phạm Quang Dũng       Khóa: 12  (2019-2022)                 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh; TS. Trịnh Văn Cường

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

 

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. QĐ bảo vệ

5. Thông báo cấp HV