Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Cảnh Toàn

Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Cảnh Toàn:

Thông tin Luận án

Quyết định thành lập Hội đồng