Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Nguyễn Thị Huyền Trang

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Nguyễn Thị Huyền Trang:

Thông tin Luận án

Quyết định Thành lập Hội đồng