Công văn số 25/VKH-NCTH về việc đặt bài Hội thảo "Bồi dưỡng viên chức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay"

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Công văn số 25/VKH-NCTH ngày 09/05/2022 của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội Vụ về việc đặt bài Hội thảo khoa học "Bồi dưỡng viên chức và những vấn đề đặt ra hiện nay":

Công văn