ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tạo động cơ trong quá trình học tập cho sinh viên năm thứ nhất ở Học viện Quản lý giáo dục”

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Tạo động cơ trong quá trình học tập cho sinh viên năm thứ nhất ở Học viện Quản lý giáo dục”,   mã số: C2022-29.06 do ThS. Trương Thị Hằng làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Động cơ là một thành phần tâm lý phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân. Động cơ thúc đẩy con người hoạt động, thúc đẩy con người vươn lên đạt được mục tiêu, động cơ gắn liền với việc thỏa mãn các nhu cầu được phản ánh trong tâm lý con người trở thành động lực thôi thúc con người hoạt động. Do đó, động cơ không chỉ mang tính định hướng, thúc đẩy hoạt động của con người mà còn làm cho hành vi, hoạt động của con người mang một ý nghĩa chủ quan, cá nhân.

Nghiên cứu thực trạng động cơ học tập của SV năm thứ nhất tại Học viện Quản lý giáo dục, xác định rõ những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến động cơ học tập của SV, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tạo động cơ học tập cho SV năm thứ nhất góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại Học viện Quản lý giáo dục.