Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Đào tạo Sau đại học
- Địa chỉ: Phòng 305-306 nhà A1
- Điện thoại: 38641778
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo Trung tâm:

Trưởng phòng: TS. Hà Thanh Hương

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc bồi dưỡng, liên kết bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, kế hoạch bồi dưỡng dài hạn theo chỉ tiêu và nhu cầu

b) Phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và quản lý học viên khối bồi dưỡng

c) Chủ trì việc phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng của Học viện

d) Trực tiếp quản lý và thực hiện các quy định cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho những người học được công nhận hoàn thành khóa học của Học viện

e) Đề xuất ý kiến và làm đầu mối phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu các cơ sở giáo dục.