Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Hợp tác Quốc tế
- Địa chỉ: Phòng 405 nhà A1
- Điện thoại: 38645958
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Lê Thị Thúy Nga

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển các dự án về giáo dục và quản lý giáo dục của Học viện;

b) Xây dựng kế hoạch chiến lược cùng các chương trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn về hợp tác quốc tế và phát triển các dự án;

c) Thực hiện các chủ trương, quyết định của Học viện về liên kết đào tạo, phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế ở trong và ngoài nước;

d) Làm đầu mối khai thác các nguồn và tham gia xây dựng các chương trình liên kết quốc tế về đào tạo; tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong các chương trình liên kết, dự án quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

e) Giải quyết các thủ tục đoàn ra, đoàn vào, tư vấn du học;

g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;

h) Trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo sinh viên và học viên nước ngoài theo học tại Học viện; làm đầu mối phối hợp quản lý các cá nhân và tổ chức đại diện nước ngoài đến làm việc tại Học viện;