Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên
- Địa chỉ: Phòng 102 nhà A1
- Điện thoại: 36649962
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Đặng Thị Thanh Thảo

Chức năng:

Phòng Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công tác chính trị, tư tưởng và quản lý học viên, sinh viên.

Nhiệm vụ:

-Căn cứ kế hoạch đào tạo học viên, sinh viên của Học viện để xây dựng phương hướng kế hoạch, nội dung chương trình, biện pháp công tác, các phương thức hoạt động của học viên, sinh viên theo từng chủ đề vào thời gian thích hợp từng học kỳ, từng năm học...

- Xây dựng các quy trình, quy định tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp nhận học viên, sinh viên trúng tuyển vào Học viện, chỉ định ban đại diện lớp (Lớp trưởng, lớp phó lâm thời), tiến hành làm thẻ học viên, sinh viên nội, ngoại trú, thẻ thư viện cho học viên, sinh viên, tiếp nhận hồ sơ học viên, sinh viên nhập học, và thực hiện công tác quản lý học viên, sinh viên theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển dự án tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy chế nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

- Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể thực hiện bố trí chỗ ở trong ký túc xá, các công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh viên và học viên; thực hiện công tác y tế trường học, khám sức khỏe cho học viên, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, từ thiện, tài trợ cho sinh viên, tổ chức theo dõi, vay vốn tín dụng cho học viên, sinh viên theo chế độ, chính sách hiện hành.

- Tổ chức quản lý việc rèn luyện đâọ đức, tác phong, thực hiện nếp sống văn minh, nội quy học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho công tác dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong và ngoài Học viện, giữ mối quan hệ quản lý học viên, sinh viên giữa Học viện với gia đình. Giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng sinh viên ngoại trú vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong toàn Học viện theo nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Ban Giám đốc Học viện để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Học viện với học viên, sinh viên nhằm bảo đảm và tăng cường tính dân chủ trong Học viện.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng cấp Học viện. Quyết định của Giám đốc Học viện về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác của phòng, làm thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học viên, sinh viên.

- Trực tiếp quản ly, bảo quản hồ sơ lưu trữ về công tác học viên, sinh viên và cơ sở vật chất, trang bị của phòng.