Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Tạp chí Quản lý giáo dục

  • Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
  • Điện thoại: 38642605
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: http://

Lãnh đạo đơn vị:

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thi

 

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản lý giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

a) Công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và quản lý giáo dục;

b) Tham mưu cho Giám đốc Học viện các hoạt động nhằm phát triển công tác nghiên cứu và công bố công trình khoa học cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn Học viện;

c) Thẩm định, biên tập các công trình nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí;

d) In ấn và phát hành tạp chí định kỳ theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và các quy định của Học viện;

e) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao.