Đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THEO THÔNG TƯ 12/2010/BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phiếu đề xuất và biểu mẫu báo cáo NCKH

Để tiện cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 như công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, Phòng Quản lý khoa học xin chuyển đến các đơn vị và cá nhân mẫu Phiếu đề xuất và Biểu mẫu trong các trang tiếp theo của bản tin này.

Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ.

Quy chế về nghiên cứu khoa học của Sinh viê

Ngày 30 tháng 3 năm 2000 Bộ Giáo Dục và Đào tạo ra Quyết định 08/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng.