Tin tức

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội: Áp lực tự chủ khiến nhiều hiệu trưởng xin nghỉ

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội: Áp lực tự chủ khiến nhiều hiệu trưởng xin nghỉ

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Phát triển nguồn nhân lực bền vững trong các cơ sở giáo dục”

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Phát triển nguồn nhân lực bền vững trong các cơ sở giáo dục”

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2023 “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2023 “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”