Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tú

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tiếng Anh các trường đại học không chuyên ngoại ngữ

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thanh Tú       Khóa: 13  (2020-2023)    Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc; TS. Hà Thanh Hương

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. Quyết định HĐ

5. Thông báo ngày bảo vệ