Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Thị Ngọc

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lý đội ngũ giảng viên theo tiếp cận vị trí việc làm ở các trường đại học địa phương

Ngành: Quản lý Giáo dục                  Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Hà Thị Ngọc                   Khóa: 07 (2017-2020)                 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ; TS. Bùi Thị Thu Hương

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. QĐ Thành lập HĐ