Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Nguyên Lâm

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lí hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực ở các trường tiểu học thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên Lâm       Khóa: 07 (2017-2020)    Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng; PGS.TS Nguyễn Thị Tình

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. QĐ Thành lập HĐ