Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thị Lan Anh

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài: Quản lý sự thay đổi trong đào tạo theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam

Ngành: Quản lý Giáo dục      Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Lan Anh       Khóa: 11 (2019-2022)                 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng; GS.TS Nguyễn Lộc

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Toàn văn Luận án

4. QĐ Thành lập HĐ

5. Thông báo cấp HV