Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Vừa qua, Nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, mã số: 9140114 đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực” trước Hội đồng cấp Học viện.

NCS. Đặng Minh Cường trình bày Đề tài Luận án trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

Dựa trên cơ sở khảo cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết hợp với khung lý thuyết về chuẩn năng lực của đội ngũ Hiệu trưởng mầm non, nghiên cứu sinh Đặng Minh Cường đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Đặng Minh Cường

Các Nhà Khoa học trong Hội đồng đánh giá Luận án của NCS, Cán bộ hướng dẫn khoa học và đại diện cơ sở đào tạo- Học viện Quản lý giáo dục

Gia đình, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh

Thạch Thảo