Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Ngày 08/02/2021, Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng, Học viện Kỹ thuật Mật mã, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý đào tạo cử nhân ngành An toàn Thông tin ở các trường đại học Việt Nam đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng bảo vệ Luận án trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

Dựa trên cơ sở lý luận về quản lý đào tạo bậc cử nhân, Nghiên cứu sinh Nguyễn Tân Đăng đã tiến hành khảo cứu thực tiễn công tác quản lý đào tạo ngành An toàn thông tin tại các trường đại học hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo ngành An toàn thông tin tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Nguyễn Tân Đăng

PGS.TS Nguyễn Công Giáp phát biểu đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS Nguyễn Tân Đăng

Đại tá, TS. Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, đại diện cơ quan công tác của NCS Nguyễn Tân Đăng phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Nghiên cứu sinh tặng hoa tri ân tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học

Hội đồng đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Tân Đăng cùng đại diện cơ sở đào tạo, cơ quan công tác của NCS

Gia đình, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh

Thạch Thảo