Quyết định về việc vông nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu học viên cao học các khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Quyết định về việc vông nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu học viên cao học các khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022:

Quyết định