Thông báo gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học khóa 23 ngành Quản lý giáo dục (lần 2)

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học ngành Quản lý giáo dục (lần 2):

Thông báo