Thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2022 ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở các lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông năm 2022:

Thông báo