Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Ngọc Toàn

Đề tài: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục     

Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Trịnh Ngọc Toàn       Khóa: 05    Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS. Trương Thị Thúy Hằng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Luận án

4. Quyết định HĐ Cấp Học viện