Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục

Thông báo rà soát, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục: Thông báo 1; Thông Báo 2