Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Trần Thị Thơm

Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Trần Thị Thơm:

Thông tin Luận án

Quyết định thành lập Hội đồng