ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

Ngày 06 tháng 6 năm 2024, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên dạy học môn ngoại ngữ ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay”, mã số B2022-HVQ-03 do TS. Hà Thanh Hương làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Buổi đánh giá diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS.Trần Hữu Hoan – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng theo quyết định, đại biểu của một số các phòng chức năng, các khoa và các thành viên của nhóm nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường Trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay; tổ chức đánh giá thực trạng về năng lực công nghệ số của giáo viên ngoại ngữ trung học phổ thông; đề tài đề xuất chương trình bồi dưỡng, quy trình tổ chức bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên ngoại ngữ trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu dạy học ngoại ngữ ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

Về cơ sở lý luận, đề tài làm rõ các khái niệm cơ bản: bồi dưỡng giáo viên, giáo viên ngoại ngữ, giáo viên trung học phổ thông, năng lực công nghệ số, năng lực công nghệ số dành cho giáo viên, bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên, trường trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên dạy môn ngoại ngữ trường trung học phổ thông.

Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng năng lực công nghệ số của giáo viên ngoại ngữ trong hoạt động dạy học ngoại ngữ ở trung học phổ thông hiện nay .

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực công nghệ số cho giáo viên dạy học môn ngoại ngữ ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay./.