ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Tư vấn khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2022-HVQ-05 do TS. Hoàng Trung Học làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Buổi đánh giá diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng theo quyết định, đại biểu của một số các phòng chức năng, các khoa và các thành viên của nhóm nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông; xây dựng chương trình và tiến hành bồi dưỡng tư vấn khởi nghiệp cho giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp trong các trường Trung học phổ thông góp phần đáp ứng yêu cầu hoạt động tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Về cơ sở lý luận, đề tài làm rõ các khái niệm cơ bản: tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, khái niệm giáo giục khởi nghiệp, tư vấn khởi nghiệp. Một số đặc điểm tâm lý của học sinh trung học phổ thông, bản chất hoạt động tư vấn khởi nghiệp, mục tiêu và ý nghĩa của khởi nghiệp ở học sinh trung học phổ thông. Nội dung, hình thức, quy trình, công cụ tư vấn và các yếu tố ảnh hướng đến hoạt động tư vấn.

Về cơ sở thực tiễn, đề tài phân tích thực trạng nhận thức của học sinh trung học phổ thông về khởi nghiệp, nhu cầu khởi nghiệp của học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay, tần suất hoạt động, nội dung, hình thức và kỹ năng…. tư vấn khởi nghiệp của giáo viên cho học sinh THPT .

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số chương trình tư vấn khởi nghiệp của giáo viên cho học sinh trung học phổ thông hiện nay./.