KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ MÃ SỐ B2021-HVQ-01

Kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu và xây dựng quy trình vận hành phòng học STEM tiêu chuẩn theo hướng tích hợp công nghệ thông minh trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông 2018” chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Ngọc Thúy

Thực hiện Quyết định số 2539/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ đã tổ chức họp để đánh giá, nghiệm thu Để tài: Nghiên cứu và xây dựng quy trình vận hành phòng học STEM tiêu chuẩn theo hướng tích hợp công nghệ thông minh trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông 2018 do TS. Lê Thị Ngọc Thúy làm Chủ nhiệm.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Hữu Hoan - Học viện Quản lý giáo dục - Chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Viết Tuân - Học viện Quản lý giáo dục, PGS.TS. Bùi Minh Hồng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Lê Hồng Quang - Trường THPT Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội, TS. Phan Trung Kiên - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, TS. Mai Quốc Khánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Đặng Thị Kim Dung - Học viện Quản lý giáo dục.

(TS Lê Thị Ngọc Thúy  báo cáo kết quả thực hiện đề tài)

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo duc và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng sản phẩm theo thuyết minh: Báo cáo tổng hợp đề tài, Bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế/hội thảo quốc tế, Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước (trong danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước), Hướng dẫn học viên sau đại học (theo hướng nghiên cứu của đề tài), Sách tham khảo, Mô hình lý thuyết và hướng dẫn quy trình vận hành phòng học STEM tiêu chuẩn của bậc tiểu học, THCS và THPT, Tài liệu đào tạo chuyển giao trang thiết bị của phòng học STEM tiêu chuẩn tích hợp công nghệ thông minh cho bậc tiểu học, THCS,THPT, Danh mục thiết bị phòng học STEM tiêu chuẩn trường tiểu học, THCS, THPT, Phần mềm theo hướng tích hợp công nghệ thông minh (Giới thiệu các phần mềm hỗ trợ vận hành phòng học STEM tiêu chuẩn theo hướng tích hợp công nghệ thông minh).

 

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Hội đồng thống nhất đề tài được nghiệm thu, kết quả đề tài được đánh giá xếp loại Đạt.