Phiên họp thường niên Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2023

Ngày 07/4/2023 Tại phòng 314 nhà A2, phiên họp thường niên Hội đồng KH&ĐT của Học viện Quản lý giáo dục bắt đầu từ 8h30 đến 11h30 do GS.TS Phạm Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì phiên họp.

Phiên họp gồm 2 nội dung chính như sau:

- GS.TS. Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Học viện Báo cáo dự thảo về kết quả thực hiện của Hội đồng KH&ĐT năm học 2022-2023 và phương hướng năm 2023 - 2024;

- Đại diện Hội đồng KH&ĐT các Khoa: Quản lý, TLHGD, CNTT-TT, Ngoại ngữ, Cơ bản; Các thành viên Hội đồng KH&ĐT Thảo luận và Góp ý Dự thảo

Qua các ý kiến thảo luận và báo cáo tham luận, Hội đồng Khoa học và Đào tạo kết luận gồm 7 nội dung chính như sau:

1. Đề nghị các khoa rà soát lại kiện toàn Hội đồng khoa học khoa

2. Thúc đẩy kiện toàn lại nhóm nghiên cứu mạnh: Xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể

3. Các GV xây dựng xây dựng bài giảng số hóa để phục vụ giảng dạy

4. Quan tâm vấn đề sinh hoạt chuyên môn bộ môn đều đặn

5. Tư vấn các hướng nghiên cứu đào tạo: NCKH, biên soạn giáo trình

6. Hình thành chính sách qui chế về thu hút nhân sự

7. Tăng cường vai trò tư vấn, tham mưu của Hội đồng Khoa học và Đào tạo