Trách nhiệm của chủ nghiệm đề tài, nhiệm vụ khoa học

Ngoài các văn bản pháp quy của Đảng và Chính phủ, các văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về hoạt động Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ngày 01 tháng 3 năm 2011, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ban hành Quyết định 61/QĐ-HVQLGD kèm theo Quy chế về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục.


Quy chế này bổ sung một số yêu cầu cụ thể nhằm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục, trong đó, có quy định rõ trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài/ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Những cá nhân là chủ nhiệm đề tài/ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm sau đây:                                              
1. Tổ chức hoạt động nghiên cứu theo đúng tiến độ như trong hợp đồng nghiên cứu đã ký.
2. Bổ sung thuyết minh đề tài/nhiệm vụ khoa học theo đúng trình tự và qui định - theo mẫu như Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra giữa kỳ.
4. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đúng như qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổ chức hội thảo khoa học theo chủ đề đang nghiên cứu và phải có ít nhất một lần tổ chức tại Học viện. Riêng với đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ/Nhà nước phải có ít nhất hai lần hội thảo.
6. Viết bài theo chủ đề đang nghiên cứu để đăng trên Tạp chí khoa học hoặc viết bài và được đăng tải trong kỷ yếu Hội thảo khoa học từ cấp Học viện trở lên. Riêng với đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp Bộ/Nhà nước phải có ít nhất hai bài được đăng.
7. Hướng dẫn sinh viên hoặc học viên hoặc nghiên cứu sinh theo chủ đề mà mình đang là chủ nhiệm nghiên cứu – Đây là một hoạt động mang tính điều kiện cần để Hội đồng đánh giá, nghiệm thu quyết định có đạt loại xuất sắc hay không.
8. Sản phẩm sau khi việc nghiên cứu hoàn tất:
Chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ phải nộp đủ các sản phẩm để có xác nhận của 3 đơn vị: Quản lý khoa học, Kế hoạch-Tài chính và Trung tâm Tư liệu-Thư viện như ghi trong Hợp đồng nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ khoa học có trách nhiệm viết tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài để cập nhật lên trang Website của Học viện (nộp về Phòng Quản lý khoa học). Thiếu một trong ba xác nhận của ba đơn vị trên hoặc thiếu bài viết tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài thì coi như chủ nhiệm đề tài chưa hoàn tất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. 
Những quy định trên được áp dụng cho các chủ nhiệm đề tài/ nhiệm vụ khoa học công nghệ có hợp đồng nghiên cứu được ký bắt đầu từ tháng 3 năm 2011.

                                                            N.T.H.Y
                                      Phòng Quản lý khoa học