Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Davisouk Noynaly

Đề tài: Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục     

Mã: 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh: Davisouk Noynaly       Khóa: 08  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phúc ChâuPGS.TS Nguyễn Thành Vinh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

1. Tóm tắt Luận án

2. Thông tin điểm mới

3. Luận án

4. QĐ của HĐ Học Viện