Nghiệm thu thành công Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý giáo dục chủ trì

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Trung Tình, Học viện Quản lý giáo dục là Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá được thành lập theo Quyết định số 1838/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 07 thành viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý giáo dục.

Đại diện Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp bộ

Sau khi nghe nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu cùng danh mục các sản phẩm khoa học của đề tài, Hội đồng đã họp và kết luận: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định về vấn đề tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được chuyển giao, sử dụng tại Học viện Quản lý giáo dục; các Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn cả nước.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ xếp loại: Đạt./.

Thạch Thảo